• Zaloguj się
  Zaloguj się
 • Zarejestruj się
0
Koszyk:
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

Importer i dystrybutor sprzętu Car Hi-Fi

"SONIA DRAGA" Sp. z o.o. udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu sprzętu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez serwis centralny w ciągu 21 dni roboczych od daty dostarczenia
sprzętu do serwisu. Uszkodzony sprzęt prosimy przesłać na adres serwisu centralnego za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez „SONIA DRAGA” Sp. z o. o., tel. 691702887, 32 782 64 75.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. konieczność sprowadzenia części z zagranicy), wada będzie usunięta w innym terminie, niż przewidziany w pkt. 1, po uprzedzeniu reklamującego.

Obsługa gwarancyjna nie obejmuje:
uszkodzeń mechanicznych, technicznych, chemicznych i wywołanych nimi wad;

przewodów przyłączeniowych (np. zasilających, głośnikowych, antenowych itp.);

wymiany elementów podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, takich jak np. baterie i akumulatory, paski napędu, żarówki oraz czynności czyszczenia optyki lasera, czyszczenia głowic, a także toru taśmy i czynności eksploatacyjnych, do których użytkownik zobowiązany jest w instrukcji obsługi. Wymiany i czynności te mogą być wykonane na życzenie klienta odpłatnie.

uszkodzeń i wad powstałych na skutek:

 • niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, eksploatacji, przechowywania, konserwacji;
 • samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw;
 • wyładowań atmosferycznych i przepięć w instalacji.


Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 5 napraw tej samej usterki, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

Firma zastrzega, że podane parametry techniczne sprzętu mogą stać się przedmiotem zmiany bez uprzedniego poinformowania.

Naprawa w ramach gwarancji, będzie wykonana po przedstawieniu:

 • poprawnie i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej, podpisanej przez klienta,
 • ważnego dowodu zakupu sprzętu, z datą sprzedaży (rachunek lub paragon),
 • reklamowanego sprzętu.


Serwis odmówi wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:

 • stwierdzenia sprzeczności między danymi wynikającymi z karty gwarancyjnej a znajdującymi się na sprzęcie,
 • dokonania przez reklamującego napraw we własnym zakresie lub zmian konstrukcyjnych sprzętu,
 • naruszenia lub zerwania plomb,
 • ucinania lub naruszenia jakichkolwiek złączy fabrycznych.


Sprzęt powinien być dostarczony do naprawy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.

Gwarancja traci ważność w razie przeszkód spowodowanych zaistnieniem siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07. 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego).