FB

Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI:

1."SONIA DRAGA" Sp. z o.o. udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu
sprzętu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie
przez serwis centralny w ciągu 21 dni roboczych od daty dostarczenia
sprzętu do serwisu. Uszkodzony sprzęt prosimy przesłać na adres serwisu
centralnego za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez
„SONIA DRAGA” Sp. z o. o., tel. 691702887, 32 782 64 75.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. konieczność sprowadzenia
części z zagranicy), wada będzie usunięta w innym terminie, niż przewidziany
w pkt. 1, po uprzedzeniu reklamującego.
3. Obsługa gwarancyjna nie obejmuje:
a) uszkodzeń mechanicznych, technicznych, chemicznych i wywołanych
nimi wad;
b) przewodów przyłączeniowych (np. zasilających, głośnikowych, antenowych
itp.);
c) wymiany elementów podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu,
takich jak np. baterie i akumulatory, paski napędu, żarówki
oraz czynności czyszczenia optyki lasera, czyszczenia głowic, a także
toru taśmy i czynności eksploatacyjnych, do których użytkownik zobowiązany
jest w instrukcji obsługi. Wymiany i czynności te mogą być
wykonane na życzenie klienta odpłatnie.
d) uszkodzeń i wad powstałych na skutek:
−− niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, eksploatacji,
przechowywania, konserwacji;
−− samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione
osoby) napraw;
−− wyładowań atmosferycznych i przepięć w instalacji.
4. Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli
w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 5 napraw tej samej usterki,
a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go
zgodnie z przeznaczeniem.
5. Firma zastrzega, że podane parametry techniczne sprzętu mogą stać się
przedmiotem zmiany bez uprzedniego poinformowania.
6. Naprawa w ramach gwarancji, będzie wykonana po przedstawieniu:
a) poprawnie i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej, podpisanej
przez klienta,
b) ważnego dowodu zakupu sprzętu, z datą sprzedaży (rachunek lub
paragon),
c) reklamowanego sprzętu.
7. Serwis odmówi wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
a) stwierdzenia sprzeczności między danymi wynikającymi z karty gwarancyjnej
a znajdującymi się na sprzęcie,
b) dokonania przez reklamującego napraw we własnym zakresie lub zmian
konstrukcyjnych sprzętu,
c) naruszenia lub zerwania plomb,
d) ucinania lub naruszenia jakichkolwiek złączy fabrycznych.
8. Sprzęt powinien być dostarczony do naprawy w oryginalnym opakowaniu
fabrycznym. W przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia
w czasie transportu ponosi reklamujący.
9. Gwarancja traci ważność w razie przeszkód spowodowanych zaistnieniem
siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07. 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego).